Opći uvjeti ugovora o upisu i pohađanju kursa stranog jezika

• Opći uvjeti ugovora o upisu i pohađanju kursa stranog jezika obavezni  su za potpisnike ovog ugovora u smislu Zakona o obveznim odnosima.

• Centar za strane jezike se obavezuje održati nastavu u trajanju od 34 sata za program odraslih, a 68 za program osnovaca i srednjoškolaca, osigurati potrebna pomagala, kontrolne testove, diplomu o završenom nivou, a najboljem u grupi i posebnu pohvalnicu. Nastavni čas traje 60 minuta.

• Polaznici su dužni snositi troškove udžbenika.

• Grupe polaznika formiraju se prema predznanju i godinama učenja od minimalno 6 polaznika. Na poseban zahtjev mogu se formirati i manje grupe, što se posebno ugovara.

• Centar za strane jezike pridržava pravo promjene rasporeda i predavača. Ukoliko broj polaznika u toku kursa padne ispod 6 Centar za strane jezike može istu grupu ukinuti, spojiti drugoj grupi ili povećati procentualno cijenu kursa.

• Cijena kursa izražena je u konvertibilnim markama.

• Potpisom ovog ugovora polaznik – roditelj se obavezuje platiti cijenu kursa odjednom ili u ratama neovisno o dinamici izvođenja nastave, izostancima ili odustajanju polaznika.

• Plaća se uplatnicama na navedeni broj žiro računa ili u administrativnoj službi Centra do 10og u mjesecu. Na svakoj uplatnici mora biti iskazan datum uplate kao i ime i prezime polaznika. Ukoliko se ne plati do naznačenog perioda zaračunavaju se zatezne kamate a polaznik se obavezuje platiti sudske troškove u slučaju tužbe.

 • Jednu kopiju uplatnice polaznici su dužni dostaviti administrativnoj radnici u mjestu gdje se pohađa kurs.

• Na kraju kursa polazniku se uručuje diploma – nakon što su podmirene sve finansijske obaveze premu Centru za strane jezike.

• Ispis polaznika odobrit će se samo ukoliko je polaznik – roditelj izvršio uplatu do dana ispisa.

• Polaznik ima pravo na povrat novca ukoliko se nije oformila grupa sa dovoljnim brojem polaznika.

• Polazniku će se odobriti smanjenje uplate od 50% u slučaju bolesti duže od mjesec dana, što treba dokazati liječničkom potvrdom.

• Polaznik – roditelj će primati izvještaje o radu, uspjehu i rezultatima pohađanja kursa. U dogovoru sa profesorom polaznik može zatražiti premještaj iz grupe u grupu.

• Potpisom ovog ugovora i Općih uvjeta polaznik se obavezuje da će se u prostorijama gdje se izvodi nastava korektno ponašati i pridržavati kućnog reda. U protivnom će polaznik – roditelj snositi nastalu materijalnu štetu. U slučaju spora ugovorne strane će sve riješavati sporazumno, u suprotnom priznaje se nadležnost suda u Zenici.

• Ovaj ugovor je sastavljen u dva primjerka, od kojih svaka strana zadržava po jedan.