STEM škola

U okviru ponuđenih jezičkih edukacija i usavršavanja, naš centar vam nudi i STEM edukacijske kurseve. Naš rad je baziran na STEM i Montessori metodama učenja i prilagođen je dobnoj starosti polaznika. Naša škola konstantno je posvećena razvijanju STEM programa i učenju o tehnologiji, nauci, fizici, matematici i jeziku, korištenjem naprednih tehnika i alata. Naš program i predavači dio su Europske porodice STEM škola.

Mi koristimo razne edukacione alate i igračke od kojih su najzastupljeniji Lego i Arduino programi. Naše aktivnosti sastoje se od učešća u zajedničkom i pojedinačnom rješavanju zadataka, razvijajući kod polaznika vještine razmišljanja i rješavanja problema korištenjem naučnih metoda u projektima. Naši predavači su educirani i iskusni predavači koji većinom dolaze iz oblasti informacionih tehnologija. Učenje je bazirano na rješavanju problema i projekata. Mi primjenjujemo proces učenja u kojem se studentima postavljaju pitanja, problemi i scenariji, uključujući studije slučaja, rad na terenu, istrage ili istraživački projekti. Instruktivni pristupi namijenjeni su rješavanju različitih potreba učenja, interesa ili kulturne pozadine učenika.

Metodologija edukacije usmjerena je na predavanje iz različitih nastavnih disciplina, STEM predmeta, uključujući pripreme unutar interdisciplinarnih nastavnih grupa. U cilju kontekstualizacije nastave pokušavamo povezivati lekcije u učionici sa stvarnim iskustvima u svijetu. Ocjenjivanje – procjena se vrši konstantno i prilagođena je svakom polazniku posebno. Tipologija ocjenjivanja fokusirana je na ispunjavanje definisanih obrazovnih ciljeva u skladu sa njihovim ličnim razvojem. Kod polaznika pokušavamo da razvijamo inkluzivnu kulturu djeljenje uspjeha, poštovanje drugog mišljenja i sl. Cilj je polaznike u okviru STEM škole povezati i sa strukom, te poslovnim subjektima kroz razne projekte koje rade sami ili sa predavačima.

Korištenjem kockica djeca razvijaju motoričke sposobnosti, uče o osnovama matematike i fizike kroz mehaniku, pokrete, tehniku, potencijalnu i kinetičku energije, silama, trenju, pritisku, upravljanje motorima, očitavanje senzorima, zatim rad u timovima, raspodjela zadataka, strategijsko razmišljanje i planiranje, induktivno i deduktivno razmišljanje, razvijanje komunikacionih i socijalnih vještina, itd. Usavršavaju engleski jezik, uče da manipulišu sa malim predmetima u cilju usavršavanja senzoričkih mogućnosti, usavršavanje socijalnih i drušvenih vještina, učenje principa intelektualne i ekonomske nezavisnosti, te izgradnja ličnosti kao odrasle osobe u društvu. Kompetencije i vještine koje polaznici stiču su socijalne vještine sa fokusom na timski rad, podjelu i planiranje zadataka, saradnju i razvoj prezentacijskih vještina, te personalne vještine sa fokusom na kritičko razmišljanje, vizualizaciju problema i situacija, te istraživačke vještine.

Na raspolaganju su 2 programa Basic i Advanced, a koji su podjeljeni na osnovu dobne starosti polaznika. Nastava je većinom fokusirana na učenje kroz izradu projekata kroz osnovna znanja iz matematike, fizike, hemije, tehnologije, engleskog jezika, socijalnih vještina, itd. Naš cilj je podstaći polaznike da osjete razliku između kreativnog dizajna i šablona putem različitih naprednih načina prezentacije i komunikacije putem raznih alata. Polaznici će imati priliku da se kroz igru i zabavu upoznaju sa engleskim jezikom, svijetom tehnologije, vizualnog programiranja i strukturalnog dizajna.

Polaznicima je obezbjeđen potrebni materijal i alati. Kursevi traju ukupno po 8 mjeseci (sep – jun). Zimski raspust od 1. od 31. januara. Sedmični fond je 1 sat (1 x 60 min), sa pauzom u trajanju od 5-10 minuta nakon 30 minuta. Mjesečni fond 4 sati (4 x 60 min). Broj polaznika u grupama – maksimalno 10. Tokom školske godine redovno se prati zalaganje i napredovanje učenika i to na kraju svakog mjeseca i polugodišta u vidu kratkih usmenih i pismenih testova. Na kraju školske godine učenici polažu finalni ispit, nakon čega stiču pravo na dobijanje certifikata o pohađanju i uspješno završenom kursu.

Školu robotike i programiranja Basic (uzrast do 7, uzrast 7-13, uzrast 13+)
Našim najmlađim polaznicima pripremili smo maštovit i dinamičan program. Oni uče osnove računarske tehnike sa fokusom na upoznavanje računarskih komponenti i funkcija. Koristeći razne napredne i moderne tehnike učenja, a kroz zabavu i igru naši polaznici razvijaju maštu, kreativnost, sposobnost rješavanja logičkih problema i socijalne vještine. Osim računara polaznici uče osnove dizajna i programiranje video igara u razvojnom alatu Scratch pomoću koga će sami izrađivati svoje video igre. Treći dio kursa se sastoji od izgradnje i programiranja robota Lego Boost. Robot je potrebno izgradit od Lego kockica i zatim putem računara kontrolisati njegove funkcije.

Školu robotike i programiranja Advanced (uzrast do 7, uzrast 7-13, uzrast 13+)
Našim polaznicima pripremili smo maštovit i dinamičan program. Oni uče osnove mikrokontrolera sa fokusom na Arduino tehnologiju koja služi za upravljanje raznim uređajima. Koristeći napredne i moderne tehnike učenja, a kroz zabavu i igru naši polaznici razvijaju maštu, kreativnost, sposobnost rješavanja problema i socijalne vještine. Osim mikrokontrolera polaznici uče osnove dizajna i programiranje video igara u razvojnom alatu Construct. Treći dio kursa se sastoji od izgradnje i programiranja robota mBots.

Comments are closed.